Leader Lundaland steg för steg

Längst ner hittar du länkar till allt material du behöver.

01

STEG

INTRESSEANMÄLAN

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och offentlig medfinansiering. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i leaderområdet. Projektidén måste även passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. 

Är du intresserad av att söka projektstöd från Leader Lundaland för ditt utvecklingsprojekt? Börja med att bekanta dig med vår lokala utvecklingsstrategi. Fundera sedan på och besvara frågeställningarna:

 • Matchar din idé vår utlysning? (Se dokument nedan)
 • Passar projektidén i den lokala utvecklingsstrategin? (Se dokument nedan)
 • Vilket eller vilka insatsområden passar din idé bäst in under och vilket/vilka mål bidrar den till?
 • Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet att genomföra projektet?
 • Kan ni bidra med egen finansiering?
 • Vilka gynnas av att projektet genomförs? Gynnar projektidén fler än er själva?
 • Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet – start/slutdatum?
 • Är projektet hållbart? Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?

Mejla svaren som en intresseanmälan, tillsammans med dina kontaktuppgifter, till oss på leaderkontoret.

02

STEG

PROJEKTPLANSMALL

När vi fått in din idé återkopplar vi om idén passar hos Leader Lundaland. Gör den det ger vi råd om utformning av din projektplan. Använd vår projektplansmall som du hittar nedan. Du har hjälp av den lokala utvecklingsstrategin och urvalskriterierna.

När du är klar med din projektplansmall mejlar du den till leaderkontoret.

03

STEG

ANSÖKAN I E-TJÄNST

När leaderkontoret ger klartecken är det dags att ansöka via Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Ansökan görs i två steg och du använder din projektplansmall som underlag. För att kunna göra ansökan i e-tjänst krävs att du har e-legitimation och en fullmakt från den organisation du representerar. Läs mer och hitta blankett för fullmakt nedan.

Ansökan steg 1
I Ansökan steg 1 besvaras ett fåtal övergripande frågor. Projektet får ett journalnummer och ett startdatum. Det är från startdatum som det sedan går att räkna kostnader, förutsatt att projektet blir beviljat.

Ansökan steg 2
Ansökan steg 2 är mer omfattande och görs i samråd med Leaderkontoret så att du redan från början anger rätt fond, projekttyp, insatsområde och att målen med projektet är specificerade. Samtliga underlag som krävs för att LAG ska kunna bedöma projektet ska finnas med: projektplan, detaljerad budget med underlag för kostnader och eventuella tillstånd.

För att styrka kostnader i budget krävs underlag i form av offerter och jämförande prisuppgifter för att styrka kostnaderna. Alla projekt ska innehålla offentlig medfinansiering.

Först när ansökan anses vara komplett, korrekt ifylld med samtliga nödvändiga underlag, kan den lämnas vidare för bedömning.

04

STEG

BEDÖMNING

Det är LAG, den lokala styrelsen, som utifrån urvalskriterier prioriterar projektansökningar. LAG Lundaland har beslutsmöten 4-6 gånger per år. Ansökan måste vara komplett senast fyra veckor före ett LAG-möte för att tas upp för bedömning.

Beviljas dit projekt lämnas det, efter leaderkontorets handläggning, till Jordbruksverket som fattar det formella myndighetsbeslutet.

05

STEG

UPPSTART & LOGOTYPANVÄNDNING

Har ditt projekt beviljats av LAG bjuder leaderkontoret din projektgrupp till ett uppstartsmöte med en genomgång av vad ni bör tänka på under genomförande.

Av Jordbruksverket får du ett beslut som det är viktigt att du noggrant läser. Där framgår vad du har fått stöd för, vad du förväntas uppnå och vilka krav som finns på projektet. Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd kan det bli avdrag på stödet.

Logotypanvändning

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och leaderlogotyperna.

 • Under genomförandet ska en kort beskrivning av projektet finnas på er webbplats med rätt EU-logotyp och leader-logotyp.  Projekt med stöd från landsbygdsfonden ska också hänvisa till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling:  http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.  För projekt med stöd från social- eller regionalfonden ska EU-logotypen synas utan att läsaren behöver scrolla.
 • I all information till allmänheten om projektet och projektets aktiviteter ska rätt EU-logotyp och leader-logotypen vara med. Det gäller tryckt material, inbjudningar, affischer och dylikt. Det gäller också för digitala medier exempelvis nyhetsbrev, ppt-presentationer och film samt sociala medier.
 • En del projekt behöver sätta upp en skylt. Detta framgår av beslutet och skylten skickar Jordbruksverket till projektägaren i dessa fall.
 • Vid arrangemang: informera deltagarna om finansieringen. Obs! För projekt med stöd från socialfonden ska alla handlingar avsedda för deltagare eller publik (t.ex. närvarointyg) innehålla en anmärkning att verksamheten fått stöd från socialfonden.
 • Vid mediakontakt: bör du tala om att projektet är ett leaderprojekt med stöd från Leader Lundaland.

Rätt EU-logotyp?

EU-logotypen består av två delar: emblemet och en hänvisningstext. Observera att det finns olika hänvisningstexter: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt en fondövergripande. Det är jätteviktigt att hänvisningstexten är med och att den hänvisar till den fond ditt projekt fått stöd från. Är du osäker? Fråga oss!

EU-logotypen och Leader-logotypen ska om det är möjligt publiceras i färg, på en framträdande plats och får inte vara mindre än andra logotyper.

06

STEG

GENOMFÖRANDE

Under genomförandet är det viktigt att ni följer ert beslut om stöd. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av leaderkontoret innan förändring genomförs. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper er naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott för ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar samt allmännyttiga stiftelser.

När kostnader har uppstått och betalats kan du ansöka om utbetalning på Jordbruksverkets Mina Sidor. Detta görs med fördel regelbundet. (Instruktioner finns via länken bland dokumenten.)

Tänk på att löpande dokumentera projektet och håll reda på uppföljningsuppgifter och lokala indikatorer samt ideell tid.

Glöm inte att projektet behöver informera om EU-stödet och använda logotyper.

07

STEG

SLUTRAPPORT

Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning i tid! Hinner du inte innan slutdatum måste du ansöka om att ändra detta hos leaderkontoret.

Ansökan om slututbetalning görs på Mina sidor när projektet är genomfört och de sista utgifterna är betalda, men innan slutdatum. I samband med ansökan om slututbetalning lämnas även en utförlig rapport. Högst 80% av det beviljade beloppet betalas ut innan slutrapporten godkänts.

Ett tips är att innan läsa igenom er ansökan med projektplan, dra slutsatser samt reflektera över resultat och effekter.

Du får stöd under hela ansökningsprocessen

Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt. Vi hjälper gärna till och svarar på frågor eller bokar in ett möte och går igenom projektplan och ansökan tillsammans med projektgruppen.

Vi kan också erbjuda en arbetsplats här på vårt verksamhetskontor där man kan sitta och göra sin ansökan. Vi finns till hands om det uppstår några problem. Kontakta alltid leaderkontoret om du behöver göra några förändringar i ditt projekt.

Här hittar du

alla dokument och länkar  

Fullmakt
Projektplansmall Lundaland
Budgetmall
Definitioner
E-legitimation
Instruktioner utbetalning
Aktivitetsplan
NY Utlysning 3 version 6
Äldre Utlysning 3 version 5
Strategi Lundaland - populärversion
Ansökan/mina sidor
Intresseanmälan
Logotyp Lundaland
Strategi Lundaland - fullversion
Logotyper
Urvalskriterier
Jordbruksverkets webbutik