PROJEKT: Vår plats i biosfären

Syftet med detta samverkansprojekt är att tillsammans med lokala aktörer lägga grunden för hållbar plats- och destinationsutveckling av Vombsjösänkans biosfärområde.

Vombsjösänkan är ett kandidatområde för att utses till ett UNESCO biosfärområde och arbetet drivs av de tre kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv. I samband med utnämnandet pekade man på att man vill se utveckling av besöksplatser i området under kandidaturarbetet. Därför har detta projekt för avsikt att engagera lokala aktörer och intressenter för att tillsammans jobba på platsutveckling genom att bl.a. utveckla kommunikation, infrastruktur, skapa mervärden, styra besöksflöden, säkra finansiering och säkerställa hållbarhet. Projektets mål är att forma en bred samverkan av olika aktörer och intressenter för att sedan arbeta igenom steg 4 och 7–8 i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljö” framtagen av Tillväxtverket och Riksantikvarieämbetet, 2021. Målet är att utveckla kunskap, förståelse och respekt för biosfärområdets särskilt stora universella värde och varför det behöver bevaras, skyddas och utvecklas.

Insatsområde: 3

Fond: Landsbygdfonden

Kommun: Lunds kommun

Journalnummer: 2022-2024