Leader Lundaland steg för steg

Längst ner hittar du länkar till allt material du behöver.

01

STEG

Du som tycker att det här låter intressant och skulle vilja driva projekt med Leadermetoden; så här går du vidare:

Läs igenom den lokala utvecklingsstrategin LLU genom Leader och ta del av våra utlysningar (länkar hittar du längre ner på sidan). Läs också igenom vår kortversion strategi Leader Lundaland 2014-2020 och bekanta dig med Lokalt ledd utveckling och Leadermetoden tillsammans med LLU-foldern.

Här kommer några frågeställningar som det är viktigt att du funderar kring och besvarar.

 • matchar din idé aktuella utlysningar?
 • passar projektet in i LAGS:s aktuella utvecklingsstrategi?
 • vilket eller vilka insatsområden passar din idé in under och vilket/vilka mål bidrar den till?
 • vem står bakom projektet, har ni samarbetspartners och kapacitet att genomföra projektet?
 • kan ni bidra med egen finansiering?
 • vilka gynnas av att projektet genomförs?
 • hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet – start/slutdatum?
 • är projektet hållbart, finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?

Om din idé fortfarande passar in, skicka in din intresseanmälan till oss på Leaderkontoret.

02

STEG

När vi fått in din idé återkopplar vi så snart som möjligt och informerar om nästa steg.

 1. Du kanske behöver komplettera, tänka nytt, hitta samarbetspartners.
 2. Du får positiv återkoppling på din intresseanmälan och vi skickar då ut en projektplansmall som du måste börja arbeta med. Behöver du hjälp kontaktar du oss på Leaderkontoret.

När du är klar med din projektplansmall skickar du den först till Leaderkontoret och vi går igenom din ansökan och urvalskriterierna tillsammans och justerar/anpassar eventuellt projektet.

Nu är det dags att ansöka om fullmakt genom att skaffa e-legitimation via Jordbruksverket för den organisation ni representerar. Ansökan om medel inom lokalt ledd utveckling görs alltid av en förening, företag, organisation eller myndighet (privatpersoner kan inte söka).

03

STEG

Nu är det dags att ansöka via Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan görs i två steg och du använder din projektplansmall som underlag.

Ansökan steg 1
Du kopierar information från projektsplansmallen direkt in i e-tjänstens steg 1 och ditt projekt får nu ett diarienummer och ett startdatum. Det är från detta datum det sen går att koppla kostnader förutsatt att projektet blir beviljat.

Ansökan steg 2
Detta görs i samråd med Leaderkontoret så att du redan från början anger rätt fond, rätt insatsområde och att målen med projektet är specificerade. Leader Lundaland fördelar medel ur tre eu-fonder och det är viktigt att projektet hamnar rätt.

I det här skedet ska också samtliga underlag som krävs för att LAG (Local Action Group) ska kunna bedöma projektet finns med; projektplan, detaljerad budget med underlag för kostnader och eventuella tillstånd. En detaljerad budget för projektet krävs och kan bifogas ansökan som en fil.

Det krävs underlag i form av offerter och jämförande prisuppgifter för att styrka kostnaderna. Alla projekt ska innehålla offentlig medfinansiering.

04

STEG

INSATSOMRÅDEN
För att nå de övergripande och horisontella målen har fem insatsområden prioriterats.

Insatsområde 1 – Lyftkraft till entreprenörer

 • fler entreprenörer på landsbygden
 • ökat socialt företagande och samhällsentreprenörsskap
 • generationsväxling

Insatsområde 2 – Växtkraft till entreprenörer

 • utveckling av nya produkter och tjänster
 • ökat nyttjande av natur- och kulturarvet
 • ökad kund- marknads- och säljkompetens
 • ökad samverkan mellan företag och andra aktörer

Insatsområde 3 – Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser och miljöer

 • synliggöra, möjliggöra och tillgängliggöra Lundalands natur- och kulturresurser och miljöer
 • utveckla och sammanlänka besöksmål, nav och leder med paket och upplevelser

Insatsområde 4 – Hälsokraft i Lundaland

 • utveckling av fler fritidsaktiviteter och upplevelser på landsbygden
 • utveckling av vandrings- cykel- och ridvägar
 • att fler boende deltar i hälsofrämjande aktiviteter


Insatsområden 5 – Tankekraft i Lundaland

 • nya mötesplatser för landsbygdens och platsens aktörer och invånare
 • innovativa lösningar på gemensamma lokala angelägenheter ( t ex service och kommunikationer)
 • ökad delaktighet och inkludering i samhället
 • kompetensutveckling hos individer och lokala företag för att öka möjligheten till anställningar och sysselsättning
 • nya nätverk som prövar metoder för överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden
 • tillgång på affärsutvecklingskompetens/medskapande
05

STEG

Nu ska ansökan vara komplett och gå vidare för bedömning. Det är LAG (Local Action Group), den lokala styrelsen som prioriterar vilka ansökningar som sen slutligen ska beslutas av Jordbruksverket. Detta görs vid LAG-möte som hålls ca 6-7 ggr/år.

Ansökan måste vara komplett senast fyra veckor före ett LAG-möte för att tas upp för bedömning.

LAG-beslutet med motivering skickas till er inom 10 dagar efter LAG-mötet. Det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

LAGMÖTEN

5 november 2016
26 januari 2017
28 mars 2017
31 maj 2017
6 september 2017
28 november 2017

06

STEG

Din ansökan är nu behandlad i LAG och följande har beslutats;

 1. Din ansökan är prioriterad av LAG enligt mätbara indikatorer, urvalskriterier och poängsättning.
 2. Din ansökan avslås och följande punkter är då inte aktuella för dig.

LAG:s rekommendation skickas till Jordbruksverket som tar det formella beslutet. Jordbruksverkets handläggningstid är ca 2-3 månader.

När vi fått svar från Jordbruksverket ska projektet sättas igång och nu är Handboken för hur man driver projekt viktig.

Du kan nu också börja rekvirera medel för utgifter som redan uppstått och man kan beviljas LAG-pott. Parallellt med att projektet genomförs bör man ansöka om delutbetalningar.

07

STEG

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt ska det framgå att pengarna kommer från EU. Detta visas genom två logotyper: EU-logotyp och Leader-logotyp.

I alla informations- och kommunikationssammanhang som genomförs inom ert projekt ska det visas var stödet kommer ifrån. Det gäller webbplatser, publikationer samt affischer och liknande. Är du osäker kontakta Leaderkontoret för mer utförlig information.

Visa att projektet fått stöd genom:

Den EU-logotyp som gäller den fond som finansierar projektet. Det finns tre olika; Jordbruksfonden, Regionalfonden och Socialfonden.

Leaderlogotyp

På webbplats: Ge en kortbeskrivning av ert projekt med information om finansiering och länkar till kommissionens webbplats.

Vid arrangemang: Informera deltagarna om finansieringen.

Via media: informera om att projektet är ett leaderprojekt med stöd från Leader Lundaland.

Du kan hämta alla logotyper längst ner på sidan!

08

STEG

När kostnader uppstått under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då ska också en delrapport bifogas och den kan med fördel tas fram regelbundet under projektets gång.

Leaderkontoret ska kontaktas innan ansökan om utbetalning görs. Förändras förutsättningarna under projektets gång ska Leaderkontoret också kontaktas. Gå till ansökan om utbetalning/mina sidor Jordbruksverket.

Stöd för slutrapportering
Det viktigaste i arbetet med slutrapporteringen är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Tänk på att också avvikelser och icke uppfyllda mål är resultat som ska rapporteras.

Ett tips är att börja med att läsa igenom er projektplan. I projektplanens avsnitt om utvärdering finns information om hur sammanställningen av projektet ska gå till.

Mycket av texten i projektplanen kan kopieras till slutrapporten. Ni kan spara mycket tid på att återanvända avsnitt från projektplanen och istället lägga tyngdpunkten på det som är viktigast i en slutrapport; reflektioner, slutsatser och en sammanställning av konkreta resultat.

Slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektets projektplan och man ska kunna förstå vad projektet handlar om och hur det har genomförts.

Ansökan om slutbetalning
Ansökan om slutbetalning görs efter att projektet är genomfört, beakta slutdatum för sista dag då ni kan lämna in ansökan. Kommer ansökan om slutbetalning in efter projektets slutdatum sker ingen utbetalning av beviljade medel.

Du får stöd under hela ansökningsprocessen

Verksamhetskontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt. Vi hjälper gärna till och svarar på frågor eller bokar in ett möte och går igenom projektplan och ansökan tillsammans med projektgruppen.

Vi kan också erbjuda en arbetsplats här på vårt verksamhetskontor där man kan sitta och göra sin ansökan. Vi finns till hands om det uppstår några problem.

Här hittar du

alla dokument och länkar  

Fullmakt
Projektplansmall - ny
Budgetmall
Definitioner
E-legitimation
Handbok för projektet
Aktivitetsplan
Utlysning 3
Strategi Lundaland
Ansökan/mina sidor
Intresseanmälan
Logotype Lundaland
LLU-folder
Logotyper
Slutrapport/mina sidor